1 STIHL HS 45/45

2 STIHL HS 45/60

3 STIHL HS 56CE

4 STIHL HS 82R/60

5 STIL HS 82R/75

6 STIHL HL 95 K/135°

7 STIHL HL 95/135°